Privacy Statement

CLEIJSEN BV

Algemeen

Cleijsen B.V. is gevestigd te Schijf en houdt kantoor te Oudenbosch aan de Oudlandweg
nummer 2.

Cleijsen B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar persoon.

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n), wiens persoonsgegevens Cleijsen B.V. verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Cleijsen B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren, overeenkomsten te sluiten, en om persoonlijk met u als betrokkene(n) te kunnen communiceren.

Doelverwerking persoonsgegevens

Cleijsen B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens voor de hierna te noemen doeleinden:
– het doen van aanbiedingen en sluiten van overeenkomsten met cliënten;
– het communiceren met cliënten;
– marketing- en communicatieactiviteiten;
– werving en selectie;
– het zenden en innen van facturen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Cleijsen B.V, verwerkt de navolgende (soort of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van haar dienstverlening of die door betrokkene(n) vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

  • persoonsgegevens van klanten en relaties;
  • contactgegevens van de klant of dienst wettelijke vertegenwoordiger(s), zoals voornaam/voornamen, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, kopie geldig identiteitsbewijs of uittreksel Handelsregister;
  • gegevens met betrekking tot een offerte, aanbieding of andere gegevens zoals van medewerkers of klanten;
  • gegevens met betrekking tot de berekening of vastlegging van facturen, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
  • persoonsgegevens bij het invullen van een contactformulier op de website of het aanmelden voor een nieuwsbrief of activiteit van Cleijsen B.V., zoals naam en emailadres en een eventueel daaraan gekoppeld cookiesbericht in verband met Google Analytics. Persoonsgegevens die door middel van cookies op onze website zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van diensten en voor analytische doeleinden.

De hiervoor bedoelde persoonsgegevens verwerkt Cleijsen B,V. omdat deze door u als betrokkene(n) op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan haar kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslagverwerking persoonsgegevens

Cleijsen B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens op basis van de hierna te noemen gronden, zoals bedoeld in artikel 6 AVG:

  • wettelijke verplichting;
  • uitvoering van een overeenkomst;
  • verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cleijsen B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen, voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Daarnaast kan Cleijsen B.V, persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor  zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met een derde partij die namens en in opdracht van Cleijsen B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van AVG. Door Cleijsen B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere ) verwerking van die persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

Cleijsen B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Cleijsen B.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Cleijsen B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkingsovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Cleijsen B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hierna genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan  wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkene(n)

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven  toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Cleijsen B.V. aan uw verzoek als betrokkene(n) geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld kunt u richten aan info@cleijsen.com.

Gebruik social media

Op de website van Cleijsen B.V. zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn of Facebook. Cleijsen B.V. houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Cleijsen B.V. houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Cleijsen B.V. verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Cleijsen B.V. te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Cleijsen B.V. op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op  elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Cleijsen B.V. maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages  te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt  verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Cleijsen B.V. geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van  buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Cleijsen B.V. heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt
(https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

Cleijsen B.V. heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Cleijsen B.V. gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Heer N.C.G.N. Cleijsen. Dit privacy statement is op 21-01-2019 vastgesteld.

Interesse in onze producten?

VERTEL ONS MEER OVER UW PROJECT

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen binnen 24 uur contact met u op